Table of Contents
Table of Contents

SWIFT Code คือ อะไร? คนที่จะโอนเงินไปต่างประเทศควรรู้!

SWIFT Code คือ

Swift Code คือ อะไร?

SWIFT Code ย่อมาจาก Society for World-Wide Interbank Financial Telecommunication โดย Swift code คือ รหัสของทางธนาคารหรือของสถาบันการเงินต่าง ๆ ที่ถูกยอมรับทั่วโลก Swift Code ใช้สำหรับการรับและส่งข้อความระหว่างกัน ตัวอย่างเช่น คำสั่งเพื่อโอนเงินระหว่างประเทศนั่นเอง

อักษรของ Swift Code หมายถึงอะไรบ้าง?

SWIFT Code คือ รหัสที่มีความยาว 8 – 11 ตัว และ Swift Code ประกอบไปด้วยตัวอักษรกับตัวเลข เช่น BKKBTHBK และมีความหมาย ดังนี้

  • อักษรตัวที่ 1 – 4 หมายถึง รหัสของธนาคาร เช่น BKKB = Bangkok Bank
  • อักษรตัวที่ 5 – 6 หมายถึง รหัสประเทศ เช่น TH = Thailand
  • อักษรตัวที่ 7 – 8 หมายถึง รหัสบอกเมือง เช่น BK = Bangkok
  • ส่วนตัวเลข 3 ตัวสุดท้าย หมายถึง รหัสของสาขาธนาคาร และหากเป็นสำนักงานใหญ่จะเป็น XXX

SWIFT Code คือ

ธนาคารที่ใช้ Swift Code

เรียกง่าย ๆ ว่า SWIFT คือ องค์กรที่รับผิดชอบการลงทะเบียนรหัส หรือ Code รวมไปถึงการโอนเงินไปยังธนาคารต่างประเทศ ในปัจจุบันนี้มีธนาคารมากกว่า 8,000 แห่ง กับอีก 200 กว่าประเทศที่กำลังใช้มาตรฐาน SWIFT Code

Swift Code – รหัสธนาคารกรุงเทพ (BBL)

SWIFT CODE กรุงเทพ : BKKBTHBK
เว็บไซต์ : www.bangkokbank.com
เบอร์โทรศัพท์ : +66-2645-5555

Swift Code – รหัสธนาคารกสิกรไทย (KBANK)

SWIFT CODE KBank : KASITHBK
เว็บไซต์ : www.kasikornbank.com
เบอร์โทรศัพท์ : +66-2222-0000

Swift Code – รหัสธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

SWIFT CODE ไทยพาณิชย์ : SICOTHBK
เว็บไซต์ : www.scb.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66-2544-1000

Swift Code – รหัสธนาคารกรุงไทย (KTB)

SWIFT CODE กรุงไทย : KRTHTHBK
เว็บไซต์ : www.ktb.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66-2255-2222

Swift Code – รหัสธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB)

SWIFT CODE : TMBKTHBK
เว็บไซต์ : www.ttbbank.com
เบอร์โทรศัพท์ : +66-2299-1111

Swift Code – รหัสธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)

SWIFT CODE กรุงศรี : AYUDTHBK
เว็บไซต์ : www.krungsri.com
เบอร์โทรศัพท์ : +66-2296-2000

Swift Code – รหัสธนาคารเกียรตินาคินภัทร (Kiatnakin Phatra Bank)

SWIFT CODE : KKPBTHBK
เว็บไซต์ : bank.kkpfg.com
เบอร์โทรศัพท์ : +66-2165-5555

Swift Code – รหัสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (Bank for Agriculture and Agricultural)

SWIFT CODE : BAABTHBK
เว็บไซต์ : www.baac.or.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66-2558-6555

Swift Code – รหัสธนาคารออมสิน (GSB)

SWIFT CODE ธนาคารออมสิน : GSBATHBK
เว็บไซต์ : www.gsb.or.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66-2299-8012

Swift Code – รหัสธนาคารซิติแบงก์ CITIBANK N.A.

SWIFT CODE ซิติแบงก์ : CITITHBX
เว็บไซต์ : www.citibank.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66-2232-2484

Swift Code – รหัสธนาคารซีไอเอ็มบีไทย (CIMB)

SWIFT CODE : UBOBTHBK
เว็บไซต์ : www.cimbthai.com
เบอร์โทรศัพท์ : +66-2626-7777

Swift Code – รหัสธนาคารยูโอบี United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited

SWIFT CODE UOB : UOVBTHBK
เว็บไซต์ : www.uob.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : +66-2093-5071-74

สรุป

ประเทศไทยใช้มาตรฐาน SWIFT Code เช่นเดียวกับ 200 ประเทศทั่วโลก โดย Swift Code เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐาน ISO ขององค์การระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ในบางครั้งการถอนเงินจากโบรกเกอร์เข้าทางบัญชีธนาคารประเทศไทย โบรกเกอร์จะขอรหัส SWIFT Code ผมหวังว่า หลังจากเพื่อน ๆ ได้อ่านบทความข้างต้นไปแล้ว จะเข้าใจความหมาย SWIFT Code มากขึ้นนะครับ

Source : Thairath


อ่านบทความเพิ่มเติม: Knowledge

อ่านรีวิวโบรกเกอร์อื่น ๆ ได้ที่: Review Broker

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม: News

Table of Contents
TOP FOREX BROKERS
1
5/5
IUX Markets
IUX Markets
5/5
2
3/5
IC Markets
IC Markets-top-forex-brokers
IC Markets
4/5
3
4/5
FXGT.com
FXGT.com
4/5
4
3/5
Hantec Markets
Hantec Markets
3/5
5
4/5
Eightcap
Eightcap
3/5

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

– Advertisement –

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

FOLLOW US
บทความที่เกี่ยวข้อง

– Advertisement –