Table of Contents
Table of Contents

ด่วน! เหรียญ KUB อาจถูก Delist ด้าน ก.ล.ต. ให้เวลา 30 วัน

bitkub

ก.ล.ต. ออกประกาศสั่งให้ Bitkub พิจารณาระบบของ KUB Coin โดยให้เวลา 30 วัน พร้อมระบุว่า เหรียญ KUB ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะอนุมัติเข้ามาซื้อขาย

อ้างอิงจากประกาศของ ก.ล.ต. ที่ได้เปิดเผยมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งให้บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub) ทำการแก้ไขการคัดเลือก และอนุมัติเหรียญ KUB เข้ามาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งต้องเป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

ข้อความถูกระบุในประกาศฉบับที่ 108 / 2565 ไว้ว่า คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 อาศัยอำนาจตามมาตรา 35 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ) สั่งการให้บิทคับแก้ไขการคัดเลือกและอนุมัติเหรียญ KUB ในการเข้ามาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (ศูนย์ซื้อขายฯ) ของบิทคับภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โดยให้บิทคับประสานกับบริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด (BBT) ซึ่งเป็นผู้ออกเหรียญ KUB โดยให้ BBT แก้ไขมาตรฐานเทคโนโลยีของโปรเจคเหรียญ KUB ให้เป็นไปตามคะแนนที่บิทคับได้พิจารณาไว้ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 และให้บิทคับแสดงหลักฐานอย่างชัดเจนต่อ ก.ล.ต. ว่า มาตรฐานเทคโนโลยีของโปรเจคของเหรียญ KUB เป็นไปตามคะแนนที่บิทคับได้พิจารณาไว้

สืบเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ปรากฎว่า เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 บิทคับได้พิจารณาอนุมัติเหรียญ KUB เข้ามาให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายฯ ของบิทคับ โดยที่เหรียญ KUB มีคุณสมบัติไม่ถึงเกณฑ์ที่จะได้รับอนุมัติเข้ามาซื้อขายตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัล (Listing Rule) ของบิทคับ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทาง ก.ล.ต. ได้ตรวจสอบการคัดเลือกเหรียญ KUB แล้ว พบว่า บิทคับมีการให้คะแนนการคัดเลือกเหรียญ KUB เพื่ออนุมัติให้เข้ามาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายฯ ของบิทคับ ไม่เป็นไปตาม Listing Rule ของบิทคับ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.

กล่าวคือ Bitkub ให้คะแนนในเรื่องมาตรฐานเทคโนโลยีของโปรเจคในระดับสูงกว่ามาตรฐาน และไม่เคยมีมาก่อน แต่ก็ยังไม่ปรากฏหลักฐาน และเอกสารที่แสดงให้เห็นว่า เหรียญ KUB มีเทคโนโลยีดังกล่าวอยู่จริง และบิทคับยังให้คะแนนในหัวข้อการระดมทุน และหัวข้อส่วนลด Pre-ICO Sale ที่ไม่สอดคล้องกับลักษณะของเหรียญ KUB ด้วย

ดังนั้น ก.ล.ต. จึงเห็นว่า คะแนนการคัดเลือกเหรียญ KUB ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะอนุมัติเข้ามาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลได้นั่นเอง

Table of Contents
TOP FOREX BROKERS
1
5/5
IUX Markets
IUX Markets
5/5

2

3/5
IC Markets
IC Markets-top-forex-brokers
IC Markets
4/5

3

4/5
FXGT.com
FXGT.com
4/5

4

3/5
Hantec Markets
Hantec Markets
3/5

5

4/5
Eightcap
Eightcap
3/5

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

– Advertisement –

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

FOLLOW US
บทความที่เกี่ยวข้อง

– Advertisement –