Table of Contents
Table of Contents

ก.ล.ต. ออกเกณฑ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจัดทำ และส่งรายงานข้อมูลการซื้อขาย การแลกเปลี่ยน และการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

ปัจจุบันนี้ ในส่วนของหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ยังไมได้มีการกำหนดในเรื่องของการจัดทำรายงานการซื้อขาย การแลกเปลี่ยน หรือการลงทุนของลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 

โดยในการประชุมครั้งที่ 2/2565 ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบหลักการในการกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล และผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องจัดทำรายงานข้อมูลการซื้อขาย การแลกเปลี่ยน หรือการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล และส่งรายงานข้อมูลดังกล่าวให้แก่ลูกค้า ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และเงื่อนเวลาที่สำนักงานประกาศกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. โดยที่ ก.ล.ต. ร่วมกับกรมสรรพากร และสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทยกำหนดรายละเอียดของรายงานดังกล่าว เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบธุรกรรมของตนเองตามรายการซื้อขาย การแลกเปลี่ยน หรือการลงทุน ที่กระทำผ่านผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และยังสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์ในการยื่นเสียภาษีได้อีกด้วย

ซึ่งการออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ลงราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2565 โดยมีข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

  • ตั้งแต่วันที่ประกาศใช้บังคับจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 ผู้ประกอบธุรกิจจะจัดส่งรายงานให้แก่ลูกค้าเมื่อลูกค้าร้องขอ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจมีเวลาปรับตัว
  • โดยวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดส่งรายงานให้ลูกค้าภายในวันถัดไปหลังจากที่ลูกค้าทำธุรกรรม และให้ลูกค้าเข้าดูธุรกรรมย้อนหลังได้ 1 ปี 6 เดือน
Table of Contents
TOP FOREX BROKERS
1
5/5
IUX Markets
IUX Markets
5/5
2
3/5
IC Markets
IC Markets-top-forex-brokers
IC Markets
4/5
3
4/5
FXGT.com
FXGT.com
4/5
4
3/5
Hantec Markets
Hantec Markets
3/5
5
4/5
Eightcap
Eightcap
3/5

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

– Advertisement –

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

FOLLOW US
บทความที่เกี่ยวข้อง

– Advertisement –