Table of Contents
Table of Contents

เทรดด้วย การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis)

ตลาดการเงิน ไม่ว่าจะเป็นตลาด Forex หรือหุ้น เป็นตลาดที่มีเทคนิคการวิเคราะห์การลงทุนที่สามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภทคือ วิเคราะห์จากปัจจัยพื้นฐานและวิเคราะห์จากปัจจัยเทคนิค โดยในบทความนี้จะกล่าวถึงการเทรดด้วยการวิเคราะห์จากปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการประเมินมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ และทำให้เทรดเดอร์มากเห็นภาพรวมการเทรดมากขึ้น 

เทรดด้วยการวิเคราะห์จากปัจจัยพื้นฐาน

การเทรดด้วยการวิเคราะห์จากปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) คือ การประเมินหามูลค่าที่แท้จริงหรือความเหมาะสมของสินทรัพย์ทางการเงินตัวนั้น ๆ โดยจะเป็นการวิเคราะห์ตัวแปรเชิงคุณภาพ รวมถึงตัวแปรเชิงปริมาณอื่นที่ “ไม่ใช่ราคา” เช่น ข้อมูลงบการเงิน อัตราส่วนกำไร ตัวเลขเงินเฟ้อ เป็นต้น ตลอดจนดัชนีชี้วัดต่างๆ ทางเศรษฐกิจ หรือเทคโนโลยี รวมถึงปัญหาและปัจจัยทางการเมืองด้วย ทั้งหมดนี้ถือเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญ


ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

วิเคราะห์ทางพื้นฐาน (Fundamental Analysis) มีขั้นตอนวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานซึ่งมีอยู่หลัก ๆ ดังนี้

วิเคราะห์เศรษฐกิจ (Economic Analysis)

การวิเคราะห์เศรษฐกิจ เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจในอนาคต ทั้งเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจโลก เช่น

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย เป็นตัวบ่งชี้สำคัญในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งอัตราดอกเบี้ยมีการกำหนดโดยธนาคารกลางของแต่ละประเทศ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังมีอิทธิพลต่อสกุลเงิน, เงินเฟ้อ, การค้าขาย และการว่างงานอีกด้วย 

เงินเฟ้อ
เงินเฟ้อเป็นการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งเงินเฟ้อถือว่าเป็นสิ่งที่ดี เมื่อเศรษฐกิจเติบโต กระแสเงินในระบบเพิ่มมากขึ้น แต่ถ้าหากเงินเฟ้อมากเกินไป หรือที่เรียกว่า Hyperinflation ส่งผลให้สกุลเงินของประเทศที่ได้รับผลกระทบอ่อนค่าลงไป นอกจากนี้ การว่างงานยังเพิ่มขึ้นด้วย

GDP
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เป็นตัววัดมูลค่าสินค้าและบริการประเทศหนึ่ง ๆ ที่ผลิตขึ้นมาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่ง GDP ถือว่าเป็นอินดิเคเอตร์ที่บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ แต่การที่เทรดเดอร์จะประเมินเศรษฐกิจภายในประเทศได้ ไม่สามารถดูแค่ GDP ของประเทศนั้นได้ ต้องอาศัยข้อมูลทั้งอุปสงค์และอุปทาน

วิเคราะห์อุตสาหกรรม (Industry Analysis)

การวิเคราะห์อุตสาหกรรม เป็นการวิเคราะห์วงจรอุตสาหกรรม ซึ่งวิเคราะห์จากการแข่งขันในอุตสาหกรรม รวมไปถึงแนวโน้มในอนาคตของอุตสาหกรรม ซึ่งแนวโน้มของอุตสาหกรรมขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น นโยบายการดำเนินงานของรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนกับอุตสาหกรรม, โครงสร้างอุตสาหกรรมแต่ละประเภท เป็นต้น 

วิเคราะห์บริษัท (Company Analysis)

การวิเคราะห์บริษัทเป็นตัวสุดท้ายในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งวิเคราะห์ประเภทและลักษณะของบริษัท ว่ามีความน่าสนใจมากน้อยเพียงใด สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เช่น ความสามารถของผู้บริหาร, ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น และในเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เช่น รายงานประจำปี หรืองบการเงินในปัจจุบันและอดีตของบริษัท 

ประโยชน์ของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

1. นักลงทุนได้ประโยชน์จากแนวโน้มของหลักทรัพย์นั้น ๆ ในระยะยาว หรืออย่างน้อยก็หลักไตรมาส
2. เป็นการรวบรวมข้อมูลจำนวนมากที่เกิดขึ้นจริงจากในอดีตมาทำการวิเคราะห์ จึงทำให้แนวโน้มมีความเป็นไปได้และน่าเชื่อถือ
3. สามารถประเมินมูลค่าที่ควรจะเป็นได้ และบอกได้ว่า ราคาของสินทรัพย์นั้น ๆ ว่า มูลค่าแพงเกินไป หรือมูลค่าถูกเกินไป

ข้อจำกัดของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

1. การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานไม่สามารถระบุช่วงเวลาเข้าหรือออกจากตลาด Forex
2. ไม่สามารถใช้วิเคราะห์การเทรดระยะสั้นได้ จึงไม่เหมาะกับนักลงทุนประเภท Day Trade หรือ Swing Trade

กล่าวโดยสรุป การเทรดโดยวิเคราะห์จากปัจจัยพื้น (Fundamental Analysis) ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเห็นมูลค่าแท้จริงของสินทรัพย์ ซึ่งการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน สามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ วิเคราะห์เศรษฐกิจ, การวิเคราะห์อุตสาหกรรม และการวิเคราะห์บริษัท โดยทั้ง 3 ขั้นตอนถือว่ามีความสำคัญกับการเทรด เนื่องจาก ทำให้เทรดเดอร์สามารถมองเห็นภาพรวมสำหรับการเทรด รวมถึงแนวโน้มในอนาคตของตลาด จึงเหมาะกับการเทรดระยะยาว แต่การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานไม่เหมาะกับตลาดกับ Forex เพราะตลาด Forex มีความผันผวนสูง ทำให้การวิเคราะห์ทางเทคนิคได้รับความนิยมมากว่าการวิเคราะห์จากปัจจัยพื้นฐาน 

——————————————————————————————————————————————

อ่านบทความเพิ่มเติม: Knowledge

อ่านรีวิวโบรกเกอร์อื่น ๆ ได้ที่: Review Broker

อ่านรีวิว Exchange อื่น ๆ ได้ที่: Crypto Exchanges

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม: News

Table of Contents
TOP FOREX BROKERS
1
5/5
IUX Markets
IUX Markets
5/5
2
3/5
IC Markets
IC Markets-top-forex-brokers
IC Markets
4/5
3
4/5
FXGT.com
FXGT.com
4/5
4
3/5
Hantec Markets
Hantec Markets
3/5
5
4/5
Eightcap
Eightcap
3/5

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

– Advertisement –

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

FOLLOW US
บทความที่เกี่ยวข้อง

– Advertisement –