Day: December 7, 2022

cz

CZ เรียก SBF ว่า “นักต้มตุ๋น” พร้อมพูดถึงสาเหตุที่ทำให้ FTX ล่มสลาย

นับตั้งแต่การล่มสลายของ FTX ทำให้ CZ ซึ่งเป็นเจ้าของ Binance ถูกโจมตีอย่างหนักในทุกทาง ไม่ว่าจะเป็นการโดนกล่าวหาว่า CZ

Read More »