Table of Contents
Table of Contents

หุ้นกู้ JKN ผิดนัดชำระหุ้นกู้ที่ครบกำหนด 1 กันยายน 2566 ขอชำระบางส่วนจากยอดกว่า 609 ล้านบาท

หุ้น jkn

JKN หุ้นกู้นางงามได้ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่า ตามที่หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2566 (“หุ้นกู้รุ่น JKN239A”) ถึงวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 1 กันยายน 2566 จํานวนเงินต้นและดอกเบี้ยทั้งสิ้น 609,981,369.86 บาท

อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถชําระเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าวได้ โดยบริษัทจะชําระเงินต้นบางส่วนจํานวน 146,618,630.14 บาท และดอกเบี้ยจํานวน 9,981,369.86 บาท รวม 156,600,000 บาท ในวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (1 กันยายน 2566) โดยคงเหลือยอดค้างชําระจํานวน 443,400,000 บาท จึงไม่เป็นไปตามข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้

สําหรับ หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกําหนดไถ่ถอน ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program) ปี พ.ศ. 2563 วงเงินหุ้นกู้ทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500,000,000 บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis) (ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินเสนอขาย (ถ้ามี) ที่ได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-Supplement) (“ข้อกําหนดสิทธิ”)

———————————— 🐣 ————————————

คุณกำลังมองหาบทความเกี่ยวกับหุ้นกู้ อยู่หรือเปล่า?

หุ้นกู้ออกใหม่ เดือนกันยายน 2566 ประชาชนทั่วไปซื้อได้ ดอกเบี้ยสูง ห้ามพลาด!

หุ้นกู้ คือ อะไร? (Corporate Bond) สินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำ และน่าลงทุนระยะยาว

———————————— 🐣 ————————————

ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้บริษัทจะต้องมีการดําเนินการตามที่กําหนดในข้อกําหนดสิทธิก่อน ได้แก่

(1) ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือหุ้นกู้ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นกู้หรือถือหุ้นกู้รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด หรือ (2) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ถือว่าบริษัทตกเป็นผู้ผิดนัดชําระหนี้ และให้หุ้นกู้ถึงกําหนดชําระโดยพลัน

ในการนี้ บริษัทได้จัดเตรียมแผนการชําระหนี้ตามหุ้นกู้รุ่น JKN239A โดยจะนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่คาดว่าจะจัดขึ้นในวันที่ 29 กันยายน 2566 ต่อไป เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้พิจารณาอนุมัติ

(1) แผนการชําระเงินต้น และดอกเบี้ยหุ้นกู้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดสิทธิ รวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

(2) การขอผ่อนผันให้การผิดนัดชําระเงินต้นและดอกเบี้ยครั้งนี้ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกําหนดสิทธิ และ ไม่เรียกชําระหนี้ตามหุ้นกู้โดยพลัน (Call Default) หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทเชื่อมั่นว่า บริษัทจะสามารถเสนอเงื่อนไขในการชําระเงินต้นและดอกเบี้ยตามแผนที่กําหนดไว้ได้

ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจถึงการผิดนัดชําระเงินต้นดังกล่าว โดยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้พิจารณาสรรหาแหล่งเงินทุนหลากหลายวิธีการ อย่างไรก็ตาม การเจรจากับผู้ร่วมทุนของบริษัทไม่เป็นไปตามที่บริษัทคาดหวัง

ในการนี้บริษัทยืนยันและรับรองว่า บริษัทมีความตั้งใจและขอให้ความเชื่อมั่นว่าบริษัทมีเจตนาที่จะชําระคืนเงินต้น และดอกเบี้ยทั้งหมดของหุ้นกู้รุ่น JKN239A รวมถึงหุ้นกู้ใด ๆ ของบริษัททั้งหมด โดยบริษัทจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

หุ้นกู้ JKN

อย่างไรก็ตาม สาเหตุเกิดจากการเจรจากับผู้ร่วมทุนนั้นไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ทำให้สามารถที่จะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้บางส่วนเท่านั้น

  • จำนวนเงินทั้งต้นและดอกเบี้ย คือ 609,981,369.86 บาท
  • ชำระได้เพียง 156,600,000 บาท ณ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (1 กันยายน 2566)
  • ยอดค้างชำระ 433,400,000 บาทอ่านบทความเพิ่มเติม: Knowledge

อ่านรีวิวโบรกเกอร์อื่น ๆ ได้ที่: Review Broker

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม: News

Table of Contents
TOP FOREX BROKERS
1
5/5
IUX Markets
IUX Markets
5/5
2
3/5
IC Markets
IC Markets-top-forex-brokers
IC Markets
4/5
3
4/5
FXGT.com
FXGT.com
4/5
4
3/5
Hantec Markets
Hantec Markets
3/5
5
4/5
Eightcap
Eightcap
3/5

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

– Advertisement –

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

FOLLOW US
บทความที่เกี่ยวข้อง

– Advertisement –