Day: May 11, 2023

สมาคมธนาคารไทย

สมาคมธนาคารไทยอยู่ระหว่างหารือ “เรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมธุรกรรมเงินสด”

สมาคมธนาคารไทยชี้ตอนนี้สมาคมกำลังอยู่ระหว่างหารือ-รื้อโครงสร้างค่าธรรมเนียมทั้งระบบ ระบุ ‘ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่ทำธุรกรรมทางการเงินฟรี ไม่มีต้นทุน’ มองว่า

Read More »