Table of Contents
Table of Contents

5 วิธี เลือกหุ้นกู้ผลตอบแทนดี สำหรับประชาชนทั่วไปที่อยากลงทุน

5 เทคนิคเลือกหุ้นกู้ผลตอบแทนดียังไง

หุ้นกู้ผลตอบแทนดีเลือกยังไง? เป็นอีกหนึ่งคำถามที่ประชาชนทั่วไปหรือนักลงทุนตั้งคำถามอยู่เสมอ เพราะจุดมุ่งหมายสูงสุดของการลงทุนในหุ้นกู้คือผลตอบแทนที่ดีอย่าง “อัตราดอกเบี้ย” และนำเงินเย็นที่มีมาใช้ในการลงทุนระยะยาว ดังนั้นแล้วทีมงาน Gotradehere ขอแนะนำ 5 เทคนิคเลือกหุ้นกู้ผลตอบแทนดี ที่จะช่วยให้นักลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนหุ้นกู้ผลตอบแทนดีครับ

หุ้นกู้คืออะไร ?

หุ้นกู้ (Corporate Bond) คือ สินทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้เพื่อระดมทุนสำหรับใช้ในกิจกรรมหรือแผนการดำเนินงานของบริษัท และผลตอบแทนที่ผู้เป็นเจ้าของหุ้นกู้จะได้รับคือ “ดอกเบี้ย” ครับ

⛔️ สิ่งที่ทุกคนต้องเข้าใจก่อนคือ “หุ้นกู้ ≠ หุ้น” เนื่องจากผู้ถือหุ้นกู้จะมีสถานะเป็น “เจ้าหนี้” และบริษัทผู้ออกหุ้นกู้มีสถานะเป็น “เจ้าหนี้” แต่กลับกันในกรณีของหุ้น คือ ผู้ถือหุ้นจะมีสถานะเป็น “เจ้าของบริษัท” ซึ่งสถานะของผู้ถือสินทรัพย์ทั้งสองมีผลกระทบกับการลงทุนในอนาคตแน่นอนหากบริษัทเกิดปัญหาหรือมีความเสี่ยงในการดำเนินกิจการครับ 

เนื่องจากทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงแม้แต่การลงทุนในสินทรัพย์อย่างหุ้นกู้ เนื่องจากหุ้นกู้เป็นสินทรัพย์ที่ต้องลงทุนในระยะยาวและจำเป็นที่จะต้องใช้ต้นทุนในการลงทุนที่ค่อนข้างสูงเนื่องจากมีจำนวนขั้นต่ำในการซื้อหุ้นกู้และจำนวนหุ้นกู้ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปซื้อมีจำนวนที่น้อย ส่งผลให้การเลือกหุ้นกู้มีผลต่อผลตอบแทนในอนาคต ดังนั้นแล้วหากนักลงทุนสามารถเลือกหุ้นกู้ผลตอบแทนดีได้ตั้งแต่ครั้งแรกย่อมส่งผลดีกับการลงทุนในระยะยาวครับ 

ความเสี่ยงจากการเลือกหุ้นกู้ที่ไม่รอบคอบ

 • หากเลือกหุ้นกู้ที่ได้รับผลตอบแทนที่ไม่สูง อาจส่งผลให้การลงทุนในระยะยาวได้รับผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาที่เสียไปครับ
 • จะต้องศึกษาข้อมูลของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ให้ละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง เนื่องจากหุ้นกู้ที่ให้ผลตอบแทนสูงย่อมมีความเสี่ยงจากตัวบริษัทเองเช่นกัน นักลงทุนต้องไม่ลืมที่จะเช็ก Credit Rating ทุกครั้งเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ครับ
 • เนื่องจากหุ้นกู้จำเป็นต้องใช้ต้นทุนในการลงทุนสูง ตัวนักลงทุนเองจะต้องมั่นใจว่ามีเงินเย็นในครอบครองมากเพียงพอหรือไม่ได้มีความจำเป็นต้องใช้เงินก้อนจำนวนมากในอนาคต เนื่องจากหุ้นกู้นั้นมีสภาพคล่องในการซื้อ-ขายในตลาดรองต่ำ หากขายได้ก็อาจได้รับผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่าซึ่งอาจส่งผลเสียต่อการลงทุนครับ

วิธีที่ 1 : เลือกหุ้นกู้ผลตอบแทนดีต้องไม่ลืมตรวจสอบข้อมูลบริษัท

ก่อนเลือกหุ้นกู้ผลตอบแทนดีทุกครั้ง นักลงทุนต้องไม่ลืมที่จะตรวจสอบข้อมูลบริษัทที่จะเลือกซื้อหุ้นกู้ เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือและแนวโน้มธุรกิจในอนาคต เนื่องจากเงินที่บริษัทนำมาจ่ายคืนแก่นักลงทุนในแต่ละงวดมาจากรายได้ของบริษัท ผลประกอบการ และกำไรสุทธิ ดังนั้นแล้วหากเลือกหุ้นกู้ผลตอบแทนดีจากบริษัทที่มีความมั่นคง ผลประกอบการดีหรือมีกำไรสม่ำเสมอ ย่อมเป็นก้าวแรกของการลงทุนที่ดีครับ 
ซึ่งนักลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลบริษัทได้ที่ : เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ครับ


วิธีที่ 2 : ตรวจสอบ Credit Rating ควบคู่ไปกับหุ้นกู้ผลตอบแทนดีทุกครั้ง

Credit Rating หรืออันดับความน่าเชื่อถือ คือ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหนี้เพื่อประเมินจากผลการดำเนินงานและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัท หาก Credit Rating สูงความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้จากหุ้นกู้ก็ยิ่งต่ำครับ 

ซึ่งในประเทศไทยมีบริษัทจัดอันดับ Cradit Rating 2 แห่ง คือ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด และ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ดังนั้นแล้วนักลงทุนอย่าลืมตรวจสอบอันดับความน่าเชื่อถือ Credit Rating ทุกครั้งเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของหุ้นกู้ผลตอบแทนดี โดยอันดับ Cradit Rating ที่แนะนำจะอยู่ในอันดับ BBB- ไปจนถึง AAA


วิธีที่ 3 : ตรวจสอบข้อมูลงบการเงินประเมินความสามารถของบริษัท

หุ้นกู้ผลตอบแทนดีต้องมาคู่กับบริษัทที่มีความสามารถและน่าเชื่อถือ ซึ่งข้อมูลงบการเงินของบริษัทสามารถบ่งบอกถึงประสิทธิภาพและความสามารถในการดำเนินกิจการของบริษัทได้ครับ ซึ่งตัวช่วยที่ทำให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลงบการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ “อัตราส่วนทางการเงิน” 

อัตราส่วนทางการเงิน หมายถึง ตัวเลขจากการนำเอาข้อมูลในงบการเงินมาหาอัตราส่วนต่าง ๆ เพื่อนำมาวัดประสิทธิภาพทางการเงินของบริษัทนั้น ๆ ซึ่งสามารถช่วยให้นักลงทุนสามารถวิเคราะห์และประเมินความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทได้มากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น

 • อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current ratio) 

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current ratio) 

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน หมายถึง อัตราส่วนระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งอัตราส่วนนี้จะบ่งบอกถึงสภาพคล่องในการชำระหนี้สินระยะสั้นของบริษัท หากอัตราส่วนมีค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่าหนี้สินหมุนเวียนมีปริมาณที่มากกว่าสินทรัพย์ ซึ่งอาจส่งผลกับการชำระหนี้สินในอนาคตครับ

 • อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity ratio : D/E)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity ratio : D/E)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง อัตราส่วนของโครงสร้างเงินทุนที่มาจากกู้ยืม โดยคิดจากหนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น หากตัวเลขอัตราส่วนนี้สูงแสดงว่ามีโอกาสที่กิจการจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ครบหรือได้ตรงตามที่กำหนด เนื่องจากมีจำนวนหนี้สินที่สูงครับ

 • อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio)
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio)
5 วิธี เลือกหุ้นกู้ผลตอบแทนดี สำหรับประชาชนทั่วไปที่อยากลงทุน 4

อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย หมายถึง อัตราส่วนวัดความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ของบริษัท ซึ่งตัวเลขสูงย่อมหมายถึงบริษัทมีความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยที่สูงและตรงเวลาครับ


วิธีที่ 4 : เช็กประเภทหุ้นกู้ผลตอบแทนดีก่อนซื้อทุกครั้ง

ความเสี่ยง คือ สิ่งที่นักลงทุนทุกคนอยากหลีกเลี่ยง ซึ่งหุ้นกู้แต่ละประเภทย่อมมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นนักลงทุนควรเช็กประเภทของหุ้นกู้เสมอก่อนตัดสินลงทุนทุกครั้ง โดยหุ้นกู้มีทั้งหมด 5 ประเภทดังนี้ 

ประเภทหุ้นกู้ข้อควรระวังเกี่ยวกับหุ้นกู้ประเภทต่าง ๆ 
หุ้นกู้ด้อยสิทธิผู้ถือมีสิทธิด้อยกว่าเจ้าหนี้รายอื่น
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิผู้ถือมีสิทธิเท่ากับเจ้าหนี้รายอื่น และมากกว่าผู้ถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
หุ้นกู้แปลงสภาพหุ้นกู้จะเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญทันทีหากบริษัทออกหุ้นสามัญในจำนวนที่เท่ากับหุ้นกู้ที่ถือ
หุ้นกู้มีประกันหุ้นกู้ที่มีสินทรัพย์วางประกันในการออก ผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิในสินทรัพย์มากกว่าเจ้าหนี้สามัญหากบริษัทล้มละลาย
หุ้นกู้ไม่มีประกันหุ้นกู้ที่ไม่มีสินทรัพย์วางประกันในการออก ผู้ถือหุ้นกู้ต้องทำการแบ่งสินทรัพย์กับเจ้าหนี้รายอื่นตามสิทธิและสัดส่วนที่ถือหากบริษัทล้มละลาย

วิธีที่ 5 : พิจารณาอายุหุ้นกู้ผลตอบแทนดี ระยะสั้น/ระยะยาว แบบไหนคุ้มกว่ากัน 

เนื่องจากนักลงทุนจำเป็นจะต้องนำเงินต้นทุนไปใช้สำหรับลงทุนในหุ้นกู้และจะต้องรอให้ครบกำหนดวันไถ่ถอนเพื่อรับเงินต้นคืนทั้งหมด ทำให้นักลงทุนจำเป็นจะต้องวิเคราะห์และวางแผนการลงทุนในอนาคตให้ดีเพราะเงินต้นที่ใช้สำหรับซื้อหุ้นกู้นั้นจะไม่สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด หากนักลงทุนจำเป็นจะต้องใช้เงินจำนวนมากในอนาคตก็จำเป็นที่จะต้องขายหุ้นกู้ในตลาดรองเพื่อนำเงินดังกล่าวไปใช้แทน โดยมีความเสี่ยงที่ตามมาคือ สภาพคล่องในการซื้อขายต่ำหรืออัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นส่งผลให้ราคาหุ้นกู้ในมือปรับตัวต่ำลง ดังนั้นแล้วการคำนึงถึงระยะเวลาในการลงทุนหุ้นกู้ผลตอบแทนดีจึงเป็นสิ่งที่สำคัญครับ 

✨ สุดท้ายนี้เทคนิคทั้ง 5 ข้อนี้เป็นเพียงตัวช่วยให้นักลงทุนหรือประชาชนทั่วไปสามารถเลือกหุ้นกู้ผลตอบแทนดีได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ทีมงาน Gotradehere หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักลงทุนทุกท่านจะศึกษาหรือวิเคราะห์ปัจจัยอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการลงทุนของทุกท่านให้มีประสิทธิภาพ กระจายความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนครับ


วิธีเลือกหุ้นกู้ผลตอบแทนดี ต้องดูอะไรบ้าง ?

 • วิธีที่ 1 : เลือกหุ้นกู้ผลตอบแทนดีต้องไม่ลืมตรวจสอบข้อมูลบริษัท
 • วิธีที่ 2 : ตรวจสอบ Credit Rating ควบคู่ไปกับหุ้นกู้ผลตอบแทนดีทุกครั้ง
 • วิธีที่ 3 : ตรวจสอบข้อมูลงบการเงินประเมินความสามารถของบริษัท
 • วิธีที่ 4 : เช็กประเภทหุ้นกู้ผลตอบแทนดีก่อนซื้อทุกครั้ง
 • วิธีที่ 5 : พิจารณาอายุหุ้นกู้ผลตอบแทนดี ระยะสั้น/ระยะยาว แบบไหนคุ้มกว่ากัน 

หุ้นกู้ ซื้อที่ไหน

หุ้นกู้สามารถซื้อได้ 2 ช่องทางหลักคือ ผ่านทางธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซึ่งหุ้นกู้ของแต่ละบริษัทจะมีช่องทางการซื้อแตกต่างกันออกไป โดยนักลงทุนจะต้องตรวจสอบผ่าน ThaiBMA และ กลต.

ซื้อหุ้นกู้ตัวไหนดี 

นักลงทุนอาจเลือกซื้อหุ้นกู้ที่ให้ผลตอบแทนดีและมี Credit Rating ที่สูง ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจเป็นตัวบ่งชี้ว่าหุ้นกู้ตัวไหนดีหรือน่าซื้อ แต่อย่างไรก็ตามนักลงทุนจะต้องศึกษาข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อหุ้นกู้ครับ


เทคนิคการเลือกหุ้นกู้ผลตอบแทนดีถือเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงหุ้นกู้ที่มีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือในการลงทุนได้เป็นอย่างดี แต่นักลงทุนเองจะต้องไม่ลืมที่จะศึกษาปัจจัยภายนอกเพิ่มเติมประกอบการตัดสินใจในการซื้อหุ้นกู้ เช่น อัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน หรือสภาพคล่องของตลาดซื้อขายหุ้นกู้ เพื่อให้การลงทุนมีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทน และลดความเสี่ยงจากการลงทุนให้ได้มากที่สุด สุดท้ายนี้ทีมงาน Gotradehere หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะช่วยให้นักลงทุนสามารถเลือกหุ้นกู้ผลตอบแทนดีได้และวางแผนการลงทุนในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ 


อ่านบทความเพิ่มเติม: Knowledge

อ่านรีวิวโบรกเกอร์อื่น ๆ ได้ที่: Review Broker

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม: News

Table of Contents
TOP FOREX BROKERS
1
5/5
IUX Markets
IUX Markets
5/5
2
3/5
IC Markets
IC Markets-top-forex-brokers
IC Markets
4/5
3
4/5
FXGT.com
FXGT.com
4/5
4
3/5
Hantec Markets
Hantec Markets
3/5
5
4/5
Eightcap
Eightcap
3/5

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

– Advertisement –

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

FOLLOW US
บทความที่เกี่ยวข้อง

– Advertisement –