Day: July 5, 2021

ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาทองคำ

การขึ้นลงของค่าเงินต่างๆ ล้วนมีปัจจัยหนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคา ซึ่งนี่ถือเป็นจุดที่นักเก็งกำไรเล็งเห็นโอกาสในการทำกำไร นอกเหนือจากสกุลเงินแต่ละประเทศแล้ว ยังมีในส่วนของทองคำที่มีปัจจัยด้วยเช่นกัน

Read More »