Table of Contents
Table of Contents

Gulf กำหนดการเปิดให้บริการ Gulf Binance ต้นปี 2567

gulf binance

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ได้มีการแจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เรื่องการได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท กัลฟ์ ไบแนนซ์ จำกัด (“Gulf Binance”) ที่เป็นบริษัทร่วมทุนของบริษัท กัลฟ์ อินโนวา จำกัด (Gulf Innova) ที่เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

ซึ่งทาง Gulf ขอแจ้งให้ทราบว่า Gulf Binance ได้รับอนุญาตจากทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้ว โดยให้สามารถเริ่มประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

โดยจะเปิดให้บริการศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) และนายหน้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker) ของทั้งคริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) และโทเค็นดิจิทัล (Digital Token) ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเปิดให้ผู้ใช้งานที่ได้รับการเชิญเท่านั้น (By invitation only) ก่อน และมีกำหนดจะเปิดเป็นการทั่วไปในช่วงต้นปี 2567 นี้

อย่างไรก็ตาม ทาง Gulf Binance มีเป้าหมายที่จะนำแพลตฟอร์มที่มีมาตรฐานระดับสากลเข้ามาเพื่อยกระดับการให้บริการในประเทศไทย และต้องการส่งเสริมความก้าวหน้าให้กับระบบนิเวศ Blockchain ของประเทศต่อไป


อ่านบทความเพิ่มเติม: Knowledge

อ่านรีวิวโบรกเกอร์อื่น ๆ ได้ที่: Review Broker

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม: News

Table of Contents
TOP FOREX BROKERS
1
5/5
IUX Markets
IUX Markets
5/5
2
3/5
IC Markets
IC Markets-top-forex-brokers
IC Markets
4/5
3
4/5
FXGT.com
FXGT.com
4/5
4
3/5
Hantec Markets
Hantec Markets
3/5
5
4/5
Eightcap
Eightcap
3/5

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

– Advertisement –

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

FOLLOW US
บทความที่เกี่ยวข้อง

– Advertisement –